Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POTOVALNE AGENCIJE LORBEK TRAVELS

SPLOŠNA DOLOČILA – Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Potovalna agencija Lorbek travels in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma ali potovanje. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

PRIJAVA IN POGODBA – Potnik se prijavi za turistični aranžma z izpolnjeno prijavnico, ki se pošlje na Potovalno agencijo Lorbek travels na e-naslov: info@lorbektravels.si. S prijavo Potovalna agencija Lorbek travels in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. – Ob prijavi je potnik dolžan navesti svoje pravilne podatke (kot v potnem listu oz. v osebni izkaznici) oz. predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
V primeru spremembe pogodbe s strani potnika po njeni sklenitvi (v kolikor je to mogoče, na primer sprememba imena, dodatnih storitev, sprememba namestitve ipd.) Lorbek travels zaračuna potniku administrativne stroške v višini 30,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi Splošnimi pogoji določeno drugače. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški, pa Lorbek travels zaračuna tudi povrnitev le-teh.
Lorbek travels ne zaračunava naročniku standardnih rezervacijskih stroškov ob rezervaciji za lastne aranžmaje in aranžmaje drugih organizatorjev potovanja.  

STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA – Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja ali potovanja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v aranžmaju ali programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. – Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.
POSEBNE STORITVE – Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski izleti, ogledi, vstopnine …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, itd..), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

PLAČILO – Za večino potovalnih aranžmajev in potovanj se ob prijavi nakaže akontacija 30% od celotne cene aranžmaja na transakcijski račun Potovalne agencije Lorbek travels. Preostanek plačila – v celoti se plača 21 dni pred odhodom. V kolikor je do potovanja manj kot 21 dni se v celoti nakaže znesek aranžmaja oz. potovanja. V primeru spremembe menjalnega tečaja oz. cen nastanitev, goriva in s tem povezanih dodatnih stroškov od podpisa pogodbe do odhoda, si pridržujemo pravico do spremembe cene.

CENE – Cene potovanja so določene na programih potovanj, ter veljajo od dneva objave programa. Potovalna agencija Lorbek travels si pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor se le-te povišajo pri ponudniku nastanitev in/ali prevozniku v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. – O morebitni spremembi cene potovanja Potovalna agencija Lorbek travels potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom turističnega aranžmaja. Potovalna agencija Lorbek travels sme povišati ceno potovalnega aranžmaja tudi po tem, ko je pogodba že sklenjena. Obvestilo o povišanju cene turističnega aranžmaja mora vsebovati obrazložitev povišanja cen z izračunom. Potovalna agencija Lorbek travels v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V takem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

POTOVALNI DOKUMENTI – Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino mora imeti veljaven potni list (veljaven še vsaj 6 mesecev od vstopa v državo), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Za Grčijo in evropske države je osebna izkaznica verodostojen dokument.V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Potovalna agencija Lorbek traels za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. – Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Potovalna agencija Lorbek travels po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. – V primeru, da potniku ureja vizum Potovalna agencija Lorbek travels, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Potovalna agencija Lorbek travels potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam. – Posredovanje Potovalne agencije Lorbek travels pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. – Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

PREKINITEV POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA – Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Če potnik s svojim vedenjem, nastopom in ravnanjem moti normalen potek potovanja oz. krši zakone in predpise države, v kateri se nahaja si Potovalna agencija Lorbek travels pridržuje pravico, da potnika s potovanja odstrani na njegove stroške in se šteje kot potnikova odpoved potovanja. Potnik je dolžan pokriti vse nastale dodatne stroške ter nima pravice do povračila stroškov in/ali vračila vplačane cene aranžmaja.

ODPOVED POTOVANJA – Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko doplača zavarovanje rizika odpovedi. – Sporazum velja po pravilih pogodbene zavarovalnice v primeru bolezni in smrti v ožji družini (potnik, zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. – Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. – Zahtevka za uveljavitev zavarovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. – Potnik pisno odpove potovanje na podlagi odpovednega dokumenta, ki mu ga poda predstavnik Potovalne agencije Lorbek travels . Ta ga podpiše in takoj posreduje po elektronski pošti predstavniku Potovalne agencije Lorbek travels. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. – V primeru, da potnik nima urejenega zavarovanja (vplačila zavarovanja rizika odpovedi) in da odpove potovanje je v tem primeru višina povračila potniku odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja potovanja, v katerem je potnik odpovedal potovanje. Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika, ki nima urejenega zavarovanja so: • več kot tri mesece pred odhodom – 60 % cene aranžmaja, • od treh mesecev do enega meseca pred odhodom – 75% cene aranžmaja, • od enega meseca do dveh tednov pred odhodom – 85% cene aranžmaja, • manj kot dva tedna pred odhodom – 100 % cene aranžmaja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Potovalni agenciji Lorbek travels narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, pa ni doplačal odstopnine, Potovalna agencija Lorbek travels zadrži potnikov denar za vse že nastale stroške, kakor tudi za vse stroške, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko Potovalna agencija Lorbek travels vrne potniku. Organizator potovanja ima pravico le do povračila svojih stroškov, če je potrošnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, kot tudi v primeru če je potrošnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel sam organizator. – Če potrošnik odstopi od pogodbe, potem ko se je potovanje že začelo, vzrok za to pa niso okoliščine iz prejšnjega odstavka, ima organizator pravico do celotnega zneska dogovorjene cene potovanja.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI – Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA – Potovalna agencija Lorbek travels si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Potovalno agencijo Lorbek travels pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Potovalna agencija Lorbek travels si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Potovalna agencija Lorbek travels ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Potovalna agencija Lorbek travels ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. – O kakršnikoli naknadni spremembi programa mora Potovalna agencija Lorbek travels potnika obvestiti. Potovalna agencija Lorbek travels ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE – Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Potovalne agencije Lorbek travels na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oziroma nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Potovalna agencija Lorbek travels le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji predloži ustrezne dokaze in/ ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Potovalna agencija Lorbek travels je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev), je Potovalna agencija Lorbek travels dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Potovalna agencija Lorbek travels dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Potovalna agencija Lorbek travels ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi Potovalna agencija Lorbek travels ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Potovalna agencija Lorbek travels pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Neodvisno od tega pa odgovarja Potovalna agencija Lorbek travels potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

ZDRAVSTVENI PREDPISI – V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Vse informacije glede zdravja dobite na spletnem naslovu www.zdravinapot.si. Potovalna agencija Lorbek travels ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

PRTLJAGA – Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

ODGOVORNOST POTOVALNE AGENCIJE LORBEK TRAVELS ZA TOČNOST PREVOZNIKOV – Potovalna agencija Lorbek travels ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednim ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Potovalne agencije Lorbek travels je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Potovalna agencija Lorbek travels ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud.

ODGOVORNOST POTOVALNE AGENCIJE LORBEK TRAVELS ZA PRTLJAGO Potovalna agencija Lorbek travels ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. – Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. – V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase ter shrani vsa dokazila. Na podlagi obrazca in dokazil mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Potovalna agencija Lorbek travels ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev.

IZGUBA DOKUMENTOV – Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem potniku pomaga slovenski vodnik potovanja ali predstavnik Potovalne agencije Lorbek travels . V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV – kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v programih na naša potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Potovalne agencije Lorbek travels, zato Potovalna agencija Lorbek travels za njih ne odgovarja.

UPORABA PODATKOV – Potovalna agencija Lorbek travels vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z izpolnjeno prijavnico potnik pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, kot tudi podatkov vseh, ki so na prijavnici, za namen pridobivanja potrebnih dokumentov vezanih na izbrano potovanje, kot tudi za statistične obdelave (samo za potrebe Potovalne agencije Lorbek travels in obveščanje o naši ponudbi. V primeru, da po potovanju potnik ne želi prejemati obvestil Potovalne agencije Lorbek travels se lahko kadarkoli odjavi od pošiljanja.

DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH NA POTOVANJU – Program potovanja je okviren in se na poti prilagaja trenutnim političnim, vremenskim in drugim objektivnim razmeram (spremenjeni letalski oz. avtobusni prevozi, zamude pri javnih prevozih, stavke na cestah, zemeljski plazovi, prometne nesreče, neugodne vremenske razmere, kraje …). Improvizaciji se tako včasih ni moč izogniti. V primeru nepredvidenih sprememb na katere organizator Potovalna agencija Lorbek travels ne more imeti vpliva (sprememba programa zaradi višje sile: naravne nesreče, vremenske ujme, politični nemiri, odpovedi oz. spremembe transportnih povezav, bolezni in poškodbe v skupini …), dodatne stroške pokrijejo udeleženci potovanja. – Organizator Potovalna agencija Lorbek travels in slovenski vodnik oz. spremljevalec se na poti trudijo zagotoviti varnost, a nikakor tega ni moč zagotoviti stoodstotno. Udeležba celotnega potovanja in aktivnosti, ki so ali niso na programu, je na lastno odgovornost. – Na potovanju je potrebna skrb za svoje osebne stvari, za katere odgovarja in skrbi vsak posameznik, za čas celotnega potovanja. Morebitne poškodbe opreme, izgube in kraje so del potovanja, za katere odgovarja vsak posameznik sam (potnik prevzema vso odgovornost za svojo lastnino in morebitne škode ne bo terjal od organizatorja), slovenski vodnik pa je dolžan pomagati urediti formalne zadeve za ublažitev nastalih razmer, situacije ali stanja. – Prav tako organizator Potovalna agencija Lorbek travels ni odškodninsko odgovorna za morebitno nepremoženjsko škodo, še posebej ne zaradi utrpelih telesnih poškodb. – V primeru višje sile, če bi pri kakšnem potniku prišlo do resnih fizičnih oz. psihičnih težav, v primeru hujše poškodbe ali bolezni se zaradi tega lahko spremeni tudi program potovanja. – Za potovanje je priporočljiva asistenca v tujini (npr. Coris, ki pokriva stroške zdravljenja v tujini, prevoz ponesrečenca ali bolnika v domovino …). Organizator Potovalna agencija Lorbek travels ni odgovorna za nastale stroške zdravljenja. – Ker obstaja možnost izgube prtljage med letom je priporočeno spraviti najnujnejše stvari v osebno prtljago. Za izgubljeno prtljago oz. nevšečnosti zaradi zamude letala odgovarja letalski prevoznik po njegovih pravilih. – Zdrav skupinski duh je predpogoj za uspeh potovanja in posebna doživetja, ki vas čakajo. Vsakršne težave se bodo reševale sproti v okviru celotne skupine z vodnikom oz. s spremljevalcem. Vsak udeleženec potovanja potrjuje, da za potovanje na katerega se prijavlja nima zdravstvenih, psihičnih ali fizičnih zadržkov oz. je dolžan ob prijavi opozoriti organizatorja, če ima kako zdravstveno težavo, ki bi lahko vplivala na sam potek potovanja. – Z izpolnjeno prijavnico vsak potnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi tveganji povezanimi s potovanjem in da se potovanja udeležuje na lastno odgovornost.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Agencija pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov ter je zavezana k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Potovalna agencija Lorbek travels osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Potovalne agencije Lorbek travels, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov.

KONČNA DOLOČILA – V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.

Potovalna agencija Lorbek travels, Darja Lorbek s.p.

Informativni zneski doplačil goriva na čarter letih
Tabela zneskov doplačil za gorivo na čarterskih poletih

Pojasnilo: Zneski v tabeli so izračunani kot razmerje med dolžino poleta in ceno tone goriva
po sistemu PLATS na dan končnega izračuna. Končni izračun bo znan in bo potnik o njem
obveščen najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Aktualne cene letalskega goriva so
objavljene vsak petek na spletnih straneh:
https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/. Organizator potovanja si
pridržuje pravico do spremembe zneskov, navedenih v tabeli, v kolikor bi se cena tone
goriva dvignila še višje kot je trenutno najvišji znesek v tabeli.