Politika varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Lorbek travels potovalna agencija, Darja Lorbek s. p., Breznikova ul. 14, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Lorbek travels) ter pravicami posameznikov na tem področju.
Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.
V politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na uporabnike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.
Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je na Lorbek travels, potovalna agencija, Darja Lorbek, s. p..

III. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani in namene neposrednega trženja (prijava na elektronske novice).
V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:
Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku).
Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru nujnega posredovanja informacij).
Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov).
Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov).
Rojstni podatki (za namene sklepanja zavarovanj, rezervacije letalskih kart in hotelov).
Številka osebnega dokumenta in datum veljavnosti – osebna izkaznica in/ali potni list (za namene rezervacije hotelov in letalskih kart).
Sken potnega lista in osebne fotografije (za namen pridobitve vstopne vize in preverjanje veljavnosti dokumenta v izogib nevšečnostim pri letalskih in drugih prevoznikih).
Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbenega razmerja.
Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral uporabnik. Obveščanje z uporabo elektronskega naslova vključuje posredovanje elektronskega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo podano soglasje ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:
osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
osebam, ki za podjetje opravljajo dogovorjene storitve (rezervacija in prodaja letalskih kart, letalski in drugi prevozniki, hotelske in druge nastanitve, veleposlaništva držav, kjer se zahteva vstopni vizum, pooblaščene zavarovalnice).

Rok hrambe osebnih podatkov
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.
Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se nanaša račun, v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.
Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve.
Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov: info@lorbek-travels.si.
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
pravico do dostopa do podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
nameni obdelave;
vrste osebnih podatkov;
uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave.
Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
kadar posameznik prekliče privolitev, ki je osnova za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
kadar posameznik ugovarja obdelavi na osnovi zakonitega interesa podjetja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
Kadar gre za imenske ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljalce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da podjetje omeji obdelavo, kadar:
posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na elektronski naslov: info@lorbek-travels.si, oziroma po pošti na naslov Lorbek travels, potovalna agencija, Darja Lorbek, s.p., Breznikova ul. 14, 1230 Domžale. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.
Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Veljavnost Politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani: https://www.lorbek-travels.si in začne veljati z dnem 01.02.2022